pkv
Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các giải pháp cấp bách, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. – Công đoàn Trường đại học Sài Gòn