Giới thiệu chung về Công đoàn Trường Đại học sài gòn

Vị trí – chức năng

 • Là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
 • Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phối hợp cùng với chính quyền, thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
 • Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tổ chức, quản lý cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên.
 • Đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ về chính trị lẫn chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Cùng với nhà trường tổ chức, thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách pháp luật, chế độ về lao động.
 • Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh, vận động mọi người lao động thực hiện nếp sống văn hoá mới, chính sách Dân số -kế hoạch.

Nhiệm vụ chủ yếu

 • Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt và cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm“, “Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC & SÁNG TẠO” thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”
 • Thực hiện tốt chức năng Công đoàn tham gia công tác chuyên môn, quản lý, các hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.
 • Đổi mới và tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị.
 • Đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của CB-GV-CNV.
 • Xây dựng Công đoàn bộ phận và Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 • Tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát triển Đảng