Cơ cấu tổ chức

ThS. Lê Chí Cường
Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

Chủ tịch CĐCS

Email: lechicuong@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0908.310.486

ThS. Trần Ngọc Cẩn
Giảng viên Khoa Giáo dục

Phó Chủ tịch CĐCS

Email: tncansgu@gmail.com

Điện thoại: 0907.153.191

Trần Thị Minh Hiếu
Giáo viên Trường Trung học TH Sài Gòn

Ủy viên Ban Thường vụ

Email: minhhieuthsg@gmail.com

Điện thoại: 0903.772.508

 

ThS. Nguyễn Hữu Phúc
Giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông

Ủy viên Ban Thường vụ

Email: phuc.nh@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0934.040.377

 

ThS. Nguyễn Thị Xuân Trinh
Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng ban Nữ công CĐCS

Email: xuantrinh1278@gmail.com

Điện thoại: 0903.968.336

ThS. Nguyễn Hoàng Chương
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: nghgchuong@yahoo.com

Điện thoại: 0937.033.622

 

ThS. Cổ Tồn Minh Đăng
Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: ctmdang@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0906.322.969

 

ThS. Dương Thị Giáng Hương
Giảng viên Khoa Khoa học Môi trường

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐCS

Email: duonggianghuong2014@gmail.com

Điện thoại: 0906.694.147

ThS. Lê Xinh Tươm
Chuyên viên Phòng Đào tạo

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: lxtuom@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0909.381.636

ThS. Từ Minh Khai
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: tuminhkhai0303@gmail.com

Điện thoại: 0913.932.965

ThS. Nguyễn Thị Mến
Phó Chánh Văn phòng

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: thimen86@yahoo.com

Điện thoại: 0909.565.161

TS. Võ Đức Toàn
Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: vdtoanpy80@yahoo.com

Điện thoại: 0983.849.380

ThS. Nguyễn Hiếu Trung
Chuyên viên Ban QLDA & Hạ tầng

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: trungcoso1@gmail.com

Điện thoại: 0937.775.612