Ban Nữ công

Nguyễn Thị Xuân Trinh

Trưởng ban

Email: xuantrinh1278@gmail.com

Điện thoại: 0903.968.336

Lê Xinh Tươm

Ủy viên

Email: lxtuom@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0909.381.636

Nguyễn Thanh Nga

Ủy viên

Email: ntngasgu@gmail.com

Điện thoại: 0913.037.671

Phạm Thị Bích Huyền

Ủy viên

Email: bhuyenamthuc@gmail.com

Điện thoại: 0909.446.132

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ủy viên

Email: ntmnguyet@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0903.349.988