Ban thanh tra nhân dân

ThS. Dương Trí Trung
Giám đốc Trung tâm Học liệu

Trưởng ban

Email: trung.dt@lib.sgu.edu.vn

Điện thoại: 0913.989.330

ThS. Từ Minh Khai
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Phó Trưởng ban

Email: tuminhkhai0303@gmail.com

Điện thoại: 0913.932.965

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang
Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học

Ủy viên

Email: quynhtrang.dhsg@gmail.com

Điện thoại: 0903.762.911

ThS. Hán Thị Thu Trang
Phó Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

Email: 

Điện thoại: 

ThS. Nguyễn Thị Mến
Phó Chánh Văn phòng

Ủy viên

Email: thimen86@yahoo.com

Điện thoại: 0909.565.161

ThS. Dương Thị Giáng Hương
Giảng viên Khoa Khoa học Môi trường

Ủy viên

Email: duonggianghuong2014@gmail.com

Điện thoại: 0906.694.147

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..