pkv
Kế hoạch 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/11/1930 – 20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2021) – Công đoàn Trường đại học Sài Gòn