pkv
Báo cáo về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố tháng 8 năm 2021 – Công đoàn Trường đại học Sài Gòn