Ban thanh tra nhân dân

ThS. Dương Trí Trung
Giám đốc Trung tâm Học liệu

Trưởng ban

Email: trung.dt@lib.sgu.edu.vn

Điện thoại: 0913.989.330

ThS. Từ Minh Khai
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Phó Trưởng ban

Email: tuminhkhai0303@gmail.com

Điện thoại: 0913.932.965

ThS. Ng Hoàng Thanh Nguyên
Phó Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

Ủy viên

Email: nguyennht0110@gmail.com

Điện thoại: 0909.460.190

ThS. Huỳnh Tổ Hạp
Phó Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

Email: hthap@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0903.882.446

ThS. Nguyễn Thị Mến
Phó Chánh Văn phòng

Ủy viên

Email: thimen86@yahoo.com

Điện thoại: 0909.565.161

ThS. Dương Thị Giáng Hương
Giảng viên Khoa Khoa học Môi trường

Ủy viên

Email: duonggianghuong2014@gmail.com

Điện thoại: 0906.694.147

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang
Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học

Ủy viên

Email: quynhtrang.dhsg@gmail.com

Điện thoại: 0903.762.911